FAQs Complain Problems

अंग्रेजी सिफारिस तथा प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
प्रति पेज रु ३००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सम्वन्धित व्यक्तिको निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • विषय सँग सम्बन्धि प्रमाण कागजातको प्रतिलिपि
  • चालु आ. व. सम्मको मालपोत र एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद