FAQs Complain Problems

ब्यवसाय दर्ता सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन पत्र 
  • आफ्नै घर भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 
  • व्यवसाय बहालमा लिई सञ्चालन गर्ने भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि
  • दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति ।