FAQs Complain Problems

जन्म मिति प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
५००
आवश्यक कागजातहरु: 

 

  • निवेदन र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  • नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • बसाँई सरी आएको भए सो को प्रमाण पत्र
  • चालु आ. व. सम्मको मालपोत र एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद